Verkoopvoorwaarden

Hoofdstuk I . Algemene Bepalingen
 1. Definities Arbeidskracht: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van De Vos Core Support B.V. voor de duur van de Overeenkomst werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van Opdrachtgever; Diensten: alle werkzaamheden op het terrein van facilitaire dienstverlening, waaronder doch niet beperkt tot diensten op het gebied van schoonmaakonderhoud, catering, it-services, front office services, gevelreiniging & bescherming en ESD-control, ergonomics en cablemanagement alsmede het ter beschikking stellen van bedrijfshuishoudsters en huismeesters welke werkzaamheden onderwerp zijn van een Overeenkomst of anderszins door De Vos Core Support B.V. in opdracht en/of ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht; Offerte: de door De Vos Core Support B.V. opgestelde schriftelijke aanbieding betreffende de door De Vos Core Support B.V. te leveren Diensten en/of Producten Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan De Vos Core Support B.V. opdracht heeft gegeven tot het leveren van Diensten en/of Producten; Overeenkomst (van opdracht): iedere overeenkomst die tussen De Vos Core Support B.V. en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan daarvan; Partijen: De Vos Core Support B.V. en Opdrachtgever gezamenlijk; Producten: alle producten die De Vos Core Support B.V. aan Opdrachtgever levert, waaronder doch niet beperkt tot kantoorartikelen, lampen, tl-buizen, (computer)kabels en sanitaire gebruiksartikelen; Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een Arbeidskracht in het kader van een Overeenkomst; Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Utrecht en omstreken, onder nummer: 3009784; De Vos Core Support B.V.: De Vos Core Support B.V. B.V. statutair gevestigd te Nieuwegein, de gebruikster van deze algemene voorwaarden, mede omvattende de aan haar gelieerde ondernemingen waaronder De Vos Core Support B.V., De Vos Bedrijfsdiensten B.V., De Vos ESD Control B.V., De Vos Ergonomics B.V. alsmede De Vos Cater Plus B.V., die de Voorwaarden hanteren.
 2. Toepasselijkheid 2.1 De Voorwaarden maken deel uit van alle Offertes en Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle overige (rechts)handelingen van De Vos Core Support B.V.. 2.2 De Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel (dit hoofdstuk 1) en een drietal bijzondere delen (hoofdstukken 2 tot en met 4). Afhankelijk van de aard en inhoud van de door De Vos Core Support B.V. te leveren Diensten en/of Ter beschikking te stellen Arbeidskrachten en/of Producten zijn de bepalingen uit het betreffende bijzondere deel van toepassing. In geval van enige strijdigheid van bepalingen van een bijzonder deel met bepalingen uit het algemeen deel prevaleren de bepalingen van het algemene deel. 2.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever niet door De Vos Core Support B.V. erkend. 2.4 In het geval de Voorwaarden en de Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst. 2.5 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert. 2.6 Wijziging van de Voorwaarden en/of de Overeenkomst kan alleen rechtsgeldig geschieden indien deze wijziging schriftelijk is geschied en door beide partijen ondertekend. 2.7 De Vos Core Support B.V. behoudt zich het recht voor de Voorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen door middel van schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever. Dit laat echter de kernbedingen uit de Overeenkomst tussen Partijen zoals aard, prijs, omvang en inhoud van de prestaties onverlet. 2.8 De definities zoals opgenomen in artikel 1 hebben enkel betrekking op Hoofdstuk I en Hoofdstuk II van de Voorwaarden.
 3. Aanbiedingen 3.1 Een Offerte bindt De Vos Core Support B.V. niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. 3.2 Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door Opdrachtgever van de Offerte of indien door De Vos Core Support B.V. uitvoering aan een opdracht wordt gegeven. Indien De Vos Core Support B.V. op verzoek van Opdrachtgever enige prestatie levert voordat een Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Opdrachtgever De Vos Core Support B.V. daarvoor betalen conform de dan bij De Vos Core Support B.V. geldende tarieven. 3.3 Indien en voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht afwijkingen ten opzichte van een Offerte voordoen, zal De Vos Core Support B.V. Opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten. 3.4 Tenzij anders overeengekomen worden overschrijdingen van een Offerte tot 10% als begrotingsrisico door Opdrachtgever geaccepteerd. Overschrijdingen van een Offerte als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door De Vos Core Support B.V. ingeschakelde derden gelden niet als overschrijding, ook niet als bedoelde verkoopcondities niet apart in een Offerte zijn opgenomen.
 4. Prijzen 4.1 Alle prijzen van De Vos Core Support B.V. zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere van overheidswege opgelegde heffingen, reis- en verblijfkosten, telecommunicatiekosten, de kosten van koeriers, porti, materiaal en transport, tenzij de Overeenkomst nadrukkelijk anders bepaalt. 4.2 De Vos Core Support B.V. heeft het recht om elke verandering van de factoren die op de prijs van De Vos Core Support B.V. van invloed zijn, waaronder aankoopprijzen, de toepasselijke CAO, valutakoersen, in- en uitvoerrechten, verzekeringstarieven, vrachttarieven, overige heffingen of belastingen en verhoging van het prijsindexcijfer van het CPB, door te berekenen aan Opdrachtgever. 4.3 Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de uitvoering van de Overeenkomst binnen de bij De Vos Core Support B.V. gangbare werktijden. 4.4 In het geval van levering van Diensten of Terbeschikkingstelling als bedoeld in hoofdstuk 2 van deze Voorwaarden geschiedt de facturering maandelijks achteraf of periodiek op basis van nacalculatie met inachtneming van de daarvoor geldende tarieven van De Vos Core Support B.V., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 4.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt de facturering in het geval van levering van Producten in drie termijnen, waarbij de laatste termijn bij of na aflevering van de Producten aan Opdrachtgever zal worden gefactureerd.
 5. Geheimhouding 5.1 De Vos Core Support B.V. zal alle door Opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Zijnerzijds is Opdrachtgever gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen haar bekend wordt met betrekking tot de onderneming van De Vos Core Support B.V., diens Producten en/of diensten.
 6. Levering van Producten 6.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient De Vos Core Support B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. 6.2 De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen: A. de dag van totstandkoming van de Overeenkomst; B. de dag van ontvangst door De Vos Core Support B.V. van hetgeen volgens de Overeenkomst door Opdrachtgever, al dan niet bij vooruitbetaling, dient te worden voldaan. 6.3 Het in gedeelten zenden van Producten door De Vos Core Support B.V. is, na goed overleg vooraf, toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is. 6.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van Producten af magazijn plaatsvinden in welk geval de Producten worden geacht door De Vos Core Support B.V. te zijn geleverd en door Opdrachtgever te zijn aanvaard zodra de Producten aan Opdrachtgever aangeboden en/of zodra de Producten in of op het vervoermiddel zijn geladen. 6.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor rekening en risico van Opdrachtgever, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt. 6.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn eventuele installatiekosten, montagekosten en andere met de levering verband houdende kosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. De beoordeling van geschiktheid van de constructie van het gebouw waarin de Producten worden gemonteerd, is een verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. 6.7 Indien Opdrachtgever de afname van de Producten weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de Producten worden opgeslagen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is in dat geval gehouden de daarmee gemoeide extra kosten te voldoen.
 7. Reclames/klachten 7.1 Reclames terzake van de hoogte van de door De Vos Core Support B.V. verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft. 7.2 Reclames terzake van uitwendig waarneembare gebreken aan geleverde Producten dienen schriftelijk binnen acht dagen na levering der Producten te geschieden, bij overschrijding waarvan De Vos Core Support B.V. niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden is. 7.3 Reclames terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na constatering te geschieden tot ultimo drie maanden na levering der Producten welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft. 7.4 Door De Vos Core Support B.V. als ondeugdelijk erkende Producten zullen door haar hetzij vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd, zonder dat De Vos Core Support B.V. tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden. 7.5 Terugzending van geleverde Producten mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van De Vos Core Support B.V., doch is voor rekening en risico van Opdrachtgever en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid. 7.6 Voor de door De Vos Core Support B.V. geleverde doch door haar van derden betrokken diensten en/of Producten geldt het in het dit artikel 7 bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derde met betrekking tot die diensten en/of Producten garantie(s) aan De Vos Core Support B.V. heeft gegeven. De eventuele garantie op een Product is in alle gevallen beperkt tot de garantie die door de producent of toeleverancier van het Product is verstrekt.
 8. Eigendomsvoorbehoud 8.1 De Vos Core Support B.V. behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Opdrachtgever afgeleverde of nog te leveren Producten totdat de koopprijs voor al deze Producten geheel is voldaan. 8.2 De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van elke andere, al dan niet samenhangende, vordering(en) die De Vos Core Support B.V. jegens Opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Opdrachtgever in een of meer van haar verplichtingen jegens De Vos Core Support B.V.. 8.3 Zolang de eigendom van de geleverde Producten niet op Opdrachtgever is overgegaan mag deze de Producten niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf waarbij Opdrachtgever zich verplicht om in geval van verkoop op krediet, van diens afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel zodanig dat diens afnemers wetenschap hebben van het door De Vos Core Support B.V. op grond van dit artikel gevestigde eigendomsvoorbehoud. 8.4 Opdrachtgever verbindt zich om vorderingen die zij tegen haar afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden en verbindt zich voorts om bedoelde vorderingen, zodra De Vos Core Support B.V. de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen Opdrachtgever. 8.5 Indien De Vos Core Support B.V. goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in de nakoming van haar (betalings)verplichtingen zal tekortschieten, is De Vos Core Support B.V. gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen. Opdrachtgever zal in dat kader De Vos Core Support B.V. vrije toegang verlenen tot haar terrein en/of gebouw teneinde De Vos Core Support B.V. in staat te stellen haar rechten uit te oefenen. Na terugneming zal Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de op de terugneming betrekking hebbende kosten. 8.6 Alle door De Vos Core Support B.V. bij de dienstverlening te gebruiken apparatuur, software en andere materialen blijven het eigendom van De Vos Core Support B.V., ook indien de Opdrachtgever een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen ervan door De Vos Core Support B.V..
 9. Betaling 9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde, dienen betalingen aan De Vos Core Support B.V. netto binnen 30 dagen (in geval van levering van Diensten) of binnen 15 dagen (in geval van levering van Producten) na factuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft. De Vos Core Support B.V. is in alle gevallen gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling van Opdrachtgever te verlangen. 9.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen van Opdrachtgever in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen. 9.3 Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn niet dan na schriftelijke toestemming van De Vos Core Support B.V. toegestaan. 9.4 De Vos Core Support B.V. is te allen tijde gerechtigd alvorens haar Diensten en/of Producten te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever te verlangen, waarbij De Vos Core Support B.V. gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien Opdrachtgever aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van De Vos Core Support B.V. schadevergoeding te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de Overeenkomst. 9.5 Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaald, is zij van rechtswege in verzuim en heeft De Vos Core Support B.V. zonder enige ingebrekestelling het recht haar vanaf de vervaldatum der onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. 9.6 Indien Opdrachtgever nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot redelijke vergoeding van buitengerechtelijke en indien relevant gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten, als bedoeld in artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek, berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag. 9.7 Indien Opdrachtgever in verzuim is geraakt, zijn vanaf dat moment alle bij De Vos Core Support B.V. op Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
 10. Overmacht 10.1 Indien De Vos Core Support B.V. door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar haar keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden. 10.2 Onder overmacht wordt ten dezen verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen (hetzij bij De Vos Core Support B.V. hetzij bij haar leveranciers van Producten en diensten), transportstoringen en andere buiten haar macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, daden van terrorisme, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.
 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring 11.1 De Vos Core Support B.V. zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van De Vos Core Support B.V. verwacht kan worden. 11.2 De Vos Core Support B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, door welke oorzaak ook ontstaan bij Opdrachtgever, behoudens voor zover sprake is van niet rechtsgeldig uitsluitbare opzet of grove schuld. Het betreft hier directe en indirecte schade, bedrijfsschade, schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden en schade als gevolg van door toezichthouders op te leggen boetes. Ten aanzien van opzet of grove schuld rust de bewijslast op Opdrachtgever. 11.3 De Vos Core Support B.V. is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, bedrijfsschade en schade als gevolg van aansprakelijkheid van de Opdrachtgever jegens derden, veroorzaakt door personeel van De Vos Core Support B.V. of andere bij de uitvoering van enige bij de desbetreffende overeenkomst ingeschakelde personen, die niet met de leiding over de uitvoering hiervan zijn belast. Deze uitsluiting omvat tevens opzet en grove schuld. 11.4 De Vos Core Support B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. 11.5 De Vos Core Support B.V. is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die aan haar voor, door of namens Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. 11.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden door De Vos Core Support B.V. gegeven adviezen vrijblijvend verstrekt. De Vos Core Support B.V. verstrekt dergelijke adviezen naar beste weten en kunnen. De Vos Core Support B.V. is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die uit het gegeven advies zou kunnen voortvloeien. 11.7 Onverminderd het voorgaande uit dit artikel 11 is de aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) dan wel, zulks naar keuze van De Vos Core Support B.V., tot het maximaal door de aansprakelijkheidsverzekering van De Vos Core Support B.V. uit te keren bedrag. 11.8 Opdrachtgever vrijwaart De Vos Core Support B.V. voor alle mogelijke aanspraken van derden van wie persoonsgegevens worden verwerkt voor zover die aanspraken te maken hebben met door De Vos Core Support B.V. aan Opdrachtgever geleverde middelen waarmee persoonsgegevens kunnen worden verwerkt. 11.9 De bepalingen zoals opgenomen in dit artikel 11, gelden in afwijking op hetgeen omtrent aansprakelijkheid is opgenomen in de desbetreffende branchevoorwaarden (zoals opgenomen in de bijzondere delen van de Voorwaarden). Enkel indien en voor zover de bepalingen uit dit artikel 11 onredelijk bezwarend zijn gelden de aansprakelijkheidsbepalingen zoals opgenomen in de desbetreffende branchevoorwaarden.
 12. Intellectuele eigendomsrechten 12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de auteursrechten en alle overige (aanverwante) rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door De Vos Core Support B.V. geleverde prestaties, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten etc., uitsluitend bij De Vos Core Support B.V.. 12.2 Ingeval Opdrachtgever De Vos Core Support B.V. gegevens en materiaal aanlevert waarop auteursrechten, portretrechten of andere (aanverwante) rechten van intellectuele en industriële eigendom van derden rusten, vrijwaart Opdrachtgever De Vos Core Support B.V. voor alle mogelijke aanspraken van derden. 12.3 Begrotingen, plannen, catalogi, software, en andere materialen waaruit know how van De Vos Core Support B.V. blijkt, die in het kader van de Offerte of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, blijven eigendom van De Vos Core Support B.V.. Opdrachtgever dient deze zaken alsmede de daarin vervatte informatie, in het bijzonder know how betreffende de te leveren prestaties, geheim te houden en niet aan derden ter beschikking te stellen. Resultaten uit Overeenkomsten die aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, dienen strikt voor eigen gebruik, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 13. Duur van de Overeenkomst en beëindiging 13.1 De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. 13.2 Beëindiging van de Overeenkomst kan, door beide partijen, slechts bij aangetekend schrijven geschieden. De opzegtermijn bedraagt in alle gevallen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, minimaal 6 maanden. 13.3 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet is De Vos Core Support B.V. gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling te ontbinden indien: a. aan de Opdrachtgever uitstel van betaling of surseance wordt aangevraagd of verleend; b. het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd of uitgesproken; c. de (onderneming van) de Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd; d. indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn (als bedoeld in artikel 9 van deze Voorwaarden) betaald. 13.4 Indien Opdrachtgever op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die De Vos Core Support B.V. vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
 14. Overdracht rechten en verplichtingen 14.1 Het is De Vos Core Support B.V. toegestaan de in de Overeenkomst omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In dat geval zal De Vos Core Support B.V. Opdrachtgever hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. De Vos Core Support B.V. is niet tot enige schadevergoeding terzake gehouden. Opdrachtgever kan rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst niet dan na schriftelijke toestemming van De Vos Core Support B.V. aan derden overdragen.
 15. Onderaanneming 15.1 De Vos Core Support B.V. is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij in onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel. 15.2 Inschakeling van derden laat onverlet de verantwoordelijkheid van De Vos Core Support B.V. voor de nakoming van de krachtens de Overeenkomst en deze voorwaarden op haar rustende verplichtingen, voor zover dit krachtens de belasting- en sociale verzekeringswetgeving op haar als werkgever rustende verplichtingen betreft. 15.3 In geval Opdrachtgever De Vos Core Support B.V. expliciet verzoekt om gebruik te maken van externe capaciteit en De Vos Core Support B.V. daarmee schriftelijk instemt, zal De Vos Core Support B.V. al hetgeen doen dat redelijkerwijs van haar verlangd kan worden voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst. Echter, De Vos Core Support B.V. zal in geen geval aansprakelijk zijn voor de (al dan niet deugdelijke en tijdige) nakoming door de betreffende derden. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van De Vos Core Support B.V. uit eigen naam een overeenkomst aangaan met bedoelde derden. 15.4 Bij gebruikmaking door De Vos Core Support B.V. van externe capaciteit, zullen de eventuele meerkosten daarvan voor rekening zijn van De Vos Core Support B.V., zulks met uitzondering van het geval de Opdrachtgever De Vos Core Support B.V. expliciet verzoekt om gebruik te maken van externe capaciteit.
 16. Volledige Overeenkomst 16.1 De Overeenkomst, inclusief de Voorwaarden, is een volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen, uitlatingen en gedragingen van partijen.
 17. Toepasselijk recht, bevoegde rechter 17.1 Op de Overeenkomst en de Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 17.2 Alle eventuele geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of de Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, in eerste instantie worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht.
HOOFDSTUK II. Terbeschikkingstelling arbeidskrachten De in dit hoofdstuk “Terbeschikkingstelling arbeidskrachten” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, van toepassing indien De Vos Core Support B.V. met Opdrachtgever een overeenkomst sluit op grond waarvan een arbeidskracht door De Vos Core Support B.V. aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld – daaronder mede begrepen de overeenkomst die wordt voortgezet door het ter beschikking stellen van een vervangende arbeidskracht – om diverse ondersteunende (onderhouds)werkzaamheden te verrichten.
 1. Selectie 18.1 Opdrachtgever verstrekt aan De Vos Core Support B.V. nauwgezet inlichtingen aangaande functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de Arbeidskracht alsmede aangaande de looptijd van de opdracht. De Vos Core Support B.V. relateert deze door Opdrachtgever verstrekte inlichtingen aan de hoedanigheden, capaciteiten en beschikbaarheid van de in aanmerking komende Arbeidskrachten. Op die basis bepaalt De Vos Core Support B.V. naar beste kunnen welke Arbeidskracht ingevolge de Overeenkomst Ter Beschikking wordt gesteld. 18.2 De Vos Core Support B.V. is geheel vrij in de keus van de Arbeidskracht(en) die zij op grond van een Overeenkomst aan de Opdrachtgever Ter Beschikking stelt. Indien Opdrachtgever specifiek naar (een) bepaalde Arbeidskracht(en) vraagt, zal De Vos Core Support B.V. zich inspannen de(ze) specifieke Arbeidskracht(en) Ter Beschikking te stellen.
 2. Arbeidstijd; overwerk; rusttijden 19.1 Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, is de Arbeidskracht vrij in het bepalen van zijn arbeidstijden, met dien verstande dat deze arbeidstijden dienen te vallen binnen de gangbare openingsuren/kantooruren van Opdrachtgever. 19.2 Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de desbetreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week, of boven de bij rooster vastgestelde uren. Alle kosten voor De Vos Core Support B.V. voor het door de Arbeidskracht verrichte overwerk, werk op zaterdag, zondag en feestdagen zijn door Opdrachtgever aan De Vos Core Support B.V. verschuldigd. 19.3 Alle kosten voor De Vos Core Support B.V. voor de, in afwijking van de bij de Overeenkomst bepaalde of later (feitelijk) aangepaste arbeidsduur, door de Arbeidskracht verrichte arbeid, zijn door Opdrachtgever verschuldigd.
 3. Aansprakelijkheid 20.1 De Vos Core Support B.V. is, voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in artikel 11, niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van onjuiste selectie van een Arbeidskracht, tenzij Opdrachtgever binnen zeven kalenderdagen na aanvang van de Terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij De Vos Core Support B.V. indient en daarbij aantoont dat de onjuiste selectie het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van De Vos Core Support B.V.. 20.2 De Vos Core Support B.V. schiet in ieder geval niet tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade: – indien de contacten tussen Opdrachtgever en De Vos Core Support B.V. voorafgaande aan een mogelijke Overeenkomst, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever om een Arbeidskracht Ter Beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet leiden tot de daadwerkelijke Ter Beschikking stelling van een Arbeidskracht; – nadat de door De Vos Core Support B.V. en de Arbeidskracht uitgevoerde opdracht is voltooid en door Opdrachtgever akkoord is bevonden; – indien De Vos Core Support B.V., om welke reden dan ook, een Arbeidskracht niet of niet langer conform de Opdracht Ter Beschikking kan stellen; – indien de schade is ontstaan als gevolg van verkeerde of onvoldoende informatie van de zijde van Opdrachtgever of door deze ingeschakelde derden. 20.3 De Vos Core Support B.V. is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die Arbeidskrachten toebrengen aan Opdrachtgever of aan derden. 20.4 De Vos Core Support B.V. is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die Arbeidskrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van Opdrachtgever of die derden.
 4. Garantie, veiligheid en vrijwaring 21.1 Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee de werkzaamheden door de Arbeidskracht worden verricht, zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Arbeidskracht bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woords schade lijdt. 21.2 Opdrachtgever zal aan De Vos Core Support B.V. en ook aan de Arbeidskracht voor de aanvang van de Overeenkomst informatie verstrekken over de van de Arbeidskracht verlangde beroepskwalificatie(s). 21.3 Opdrachtgever garandeert dat met betrekking tot de Arbeidskracht, de op de grond van het Nederlandse recht vereiste gezondheids- en veiligheidsnormen en regelgeving dienaangaande in acht zullen worden genomen. 21.4 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de Arbeidskracht volledig en voor aanvang van de werkzaamheden geïnstrueerd wordt over de gangbare veiligheidsregels binnen de lokalen van Opdrachtgever en eventuele risico’s verbonden aan de werkplek of het uit te voeren werk, alsmede ook de algemene risico’s. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever er op toe te zien en zich ervan te vergewissen dat de Arbeidskracht, in de periode dat hij werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever, zich houdt aan de regelgeving en voorschriften zoals deze bij Opdrachtgever gelden. Indien Opdrachtgever geen veiligheidsregels kent, zullen de veiligheidsregels van De Vos Core Support B.V. van toepassing zijn. 21.5 Indien de Arbeidskracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal Opdrachtgever De Vos Core Support B.V. en de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en er zorg voor dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt waarin de toedracht van het ongeval of de ziekte zodanig wordt vastgelegd dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden uitgemaakt of en in hoeverre het ongeval of de ziekte het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk beroepsongeval of dergelijke beroepsziekte. 21.6 Opdrachtgever zal aan de Arbeidskracht vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Arbeidskracht in de uitoefening van de opdracht lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Arbeidskracht. 21.7 Opdrachtgever zal aan de Arbeidskracht vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Arbeidskracht lijdt doordat een aan de Arbeidskracht toebehorende en door hem in het kader van de te verrichten werkzaamheden gebezigde zaak is beschadigd of teniet gegaan. Opdrachtgever zal De Vos Core Support B.V. tegen alle aanspraken terzake vrijwaren. 21.8 Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel.
 5. Facturen 22.1 Onverminderd het overigens in deze Voorwaarden bepaalde en/of voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen, worden de facturen van De Vos Core Support B.V. berekend aan de hand van de door de De Vos Core Support B.V. opgemaakte tijdstaten. De tijdstaten zijn jegens Opdrachtgever bindend. 22.2 Opdrachtgever is gehouden erop toe te (doen) zien dat de tijdstaten tijdig worden ingevuld, dat op de tijdstaten de juiste gegevens duidelijk en volledig zijn ingevuld, dat de niet van toepassing zijnde kolommen worden doorgehaald. 22.3 Bij verschil tussen de bij De Vos Core Support B.V. ingeleverde tijdstaat en de door Opdrachtgever achtergehouden kopie geldt de bij De Vos Core Support B.V. ingeleverde tijdstaat voor de afrekening die in de factuur zal worden opgenomen als volledig bewijs. 22.4 Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn in het tweede lid omschreven verplichtingen, is De Vos Core Support B.V. gerechtigd op een door haar te bepalen wijze de facturen te berekenen waarbij zij zich zal laten leiden door wat gegeven de omstandigheden van het geval redelijk is. 22.5 De Vos Core Support B.V. factureert in beginsel maandelijks, tenzij Partijen anders in de Overeenkomst zijn overeengekomen.
 6. Betaling 23.1 Opdrachtgever betaalt De Vos Core Support B.V. voor alle werkzaamheden die de Arbeidskracht heeft verricht gedurende de uren van een normale werkweek. Alle tarieven, inclusief de tarieven voor overuren en speciale tarieven voor de weekends en officiële feestdagen, staan vermeld in de Overeenkomst gesloten tussen Opdrachtgever en De Vos Core Support B.V.. 23.2 Uitsluitend betalingen aan De Vos Core Support B.V. zelf dan wel aan een rechtspersoon die door De Vos Core Support B.V. tot incassering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend. Betalingen aan Arbeidskrachten of het verstrekken van voorschotten aan Arbeidskrachten zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking. 23.3 De Vos Core Support B.V. behoudt zich het recht voor de Arbeidskracht terug te trekken in het geval Opdrachtgever ook na daartoe gesommeerd te zijn in gebreke blijft de desbetreffende factu(u)r(en) van De Vos Core Support B.V. te betalen. 23.4 De Vos Core Support B.V. is verantwoordelijk voor het aan de Arbeidskracht te betalen loon, vergoedingen en andere arbeidsvoorwaarden en onder geen beding zal Opdrachtgever aan de Arbeidskracht enige zodanige betalingen doen. 23.5 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de Arbeidskracht mededeling te doen van de tarieven die De Vos Core Support B.V. Opdrachtgever in rekening brengt dan wel deze tarieven met de Arbeidskracht te bespreken.
 7. Het aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding met de Arbeidskracht 24.1 Indien Opdrachtgever tijdens de duur van de Overeenkomst, dan wel binnen zes maanden na beëindiging van de Overeenkomst, hetzij rechtstreeks hetzij middels één van zijn werkmaatschappijen c.q. dochterondernemingen c.q. met hem gelieerde ondernemingen dan wel één van zijn klanten en leveranciers, met de betrokken Arbeidskracht een arbeidsverhouding aangaat, verbeurt hij aan De Vos Core Support B.V. een onmiddellijk opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete van € 20.000,– per overtreding en een direct opeisbare boete van € 1.500,– per dag dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht van De Vos Core Support B.V. tot vordering van volledige schadevergoeding. 24.2 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet dat, zoals in artikel 13 van deze Voorwaarden is bepaald, een Overeenkomst voortduurt zolang deze niet jegens De Vos Core Support B.V. schriftelijk is beëindigd, met inachtneming van het in deze Voorwaarden bepaalde. 24.3 Indien Opdrachtgever tijdens de duur van de Overeenkomst, dan wel binnen zes maanden na beëindiging van de Overeenkomst, hetzij rechtstreeks hetzij middels één van zijn werkmaatschappijen c.q. dochterondernemingen c.q. met hem gelieerde ondernemingen dan wel één van zijn klanten en leveranciers, met de betrokken Arbeidskracht een arbeidsverhouding aangaat, verbeurt hij aan De Vos Core Support B.V. een onmiddellijk opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete van € 20.000,– per overtreding en een direct opeisbare boete van € 1.500,– per dag dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht van De Vos Core Support B.V. tot vordering van volledige schadevergoeding. 24.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet dat, zoals in artikel 13 van deze Voorwaarden is bepaald, een Overeenkomst voortduurt zolang deze niet jegens De Vos Core Support B.V. schriftelijk is beëindigd, met inachtneming van het in deze Voorwaarden bepaalde.
 1. Verbod tot tewerkstelling in het buitenland en doorlening 25.1 Het is Opdrachtgever verboden een aan haar Terbeschikking gestelde Arbeidskracht buiten Nederland te werk te stellen zonder daar De Vos Core Support B.V. tevoren in te kennen en zonder haar schriftelijke toestemming. Ter verkrijging van deze toestemming dient De Vos Core Support B.V. in kennis te worden gesteld van het land en plaats waar de werkzaamheden zullen worden verricht en de (geschatte) duur van de werkzaamheden. Opdrachtgever dient de Arbeidskracht onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren zodra De Vos Core Support B.V. haar eenmaal gegeven toestemming aan Opdrachtgever voor het verrichten door de Arbeidskracht van werkzaamheden buiten Nederland intrekt. 25.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan een aan haar Terbeschikking gestelde Arbeidskracht zelf aan derden ter beschikking te stellen. In dit verband wordt onder “derde” mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee Opdrachtgever in een groep en/of concern is verbonden.
 2. Wijziging tarief 26.1 Indien tijdens de duur van een Overeenkomst het tarief voor een Arbeidskracht hoger mocht worden ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift of voor zover anderszins overeengekomen en/of indien tengevolge van een verhoging van het werkgeversaandeel ingevolge sociale verzekeringswetten of andere door De Vos Core Support B.V. te betalen premies en/of de fiscale wetgeving mocht worden gewijzigd en zodoende lastenverhogingen veroorzaken voor De Vos Core Support B.V., staat het De Vos Core Support B.V. vrij het factuurtarief met genoemde verhogingen te vermeerderen en zal in dat geval die vermeerdering dienovereenkomstig door Opdrachtgever verschuldigd zijn. 26.2 Mocht De Vos Core Support B.V. in de toekomst gehouden worden aan het toepassen van de voorwaarden van een algemeen verbindend verklaarde CAO, staat het De Vos Core Support B.V. vrij het factuurtarief met alle lastenverhogingen voortvloeiende uit deze CAO voorwaarden te vermeerderen en zal in dat geval die vermeerdering dienovereenkomstig door Opdrachtgever verschuldigd zijn.
 3. Vervanging Arbeidskracht 27.1 De Vos Core Support B.V. is gerechtigd om bij (tijdelijke) verhindering van de Arbeidskracht om de werkzaamheden te verrichten – zoals bij ziekte of het eindigen van de arbeidsovereenkomst tussen De Vos Core Support B.V. en de Arbeidskracht – (tijdelijk) een vervangende Arbeidskracht Ter Beschikking te stellen. In geval van tijdelijke verhindering van de Arbeidskracht eindigt de Terbeschikking stelling van de vervangende Arbeidskracht zodra de tijdelijke verhindering van de oorspronkelijke Arbeidskracht is geëindigd en wordt de Terbeschikkingstelling van de oorspronkelijke Arbeidskracht hervat, een en ander tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
Scroll naar top